För vårdpersonal

Hälso-check

Hälso-check är en serie frågor som kan hjälpa dig att hålla koll på ditt välbefinnande.

iCope Fokus: Högrisk icke-metastaserad kastrationsresistent prostatacancer

Prostatacancer är en komplex sjukdom med många olika sjukdomsstadier vilket du kan läsa mer om här.

I denna artikel från Icope Fokus fokusera vi på ett av de avancerade stadierna av sjukdomen, så kallad icke-metastaserad kastrationsresistent prostatacancer, eller nmCRPC.

Detta stadie uppkommer när tumören inte längre svarar på den pågående medicinska kastrationsbehandlingen (se avsnittet om behandlingar här) men det saknas tecken på spridning till andra delar av kroppen (metastaser).1

Icke-metastaserad kastrationsresistent prostatacancer förekommer hos ca 7% av alla prostatacancerpatienter inom EU.2 Om och när sjukdomen når denna fas, är behandlingsmålet att fördröja spridningen av cancer så länge som möjligt. 3

Icke-metastaserad kastrationsresistent prostatacancer definieras av en ökning av PSA-värdet som är ett prostataspecifikt antigen. Ökningen sker även om testosteronnivån i blodet är låg och det inte finns mätbara tecken på spridning, dvs metastaser, på röntgen (datortomografi eller skelettskintigrafi) hos en patient med pågående medicinsk kastrationsbehandling. Denna behandling kallas också för androgen deprivationsterapi ADT.1

Icke-metastaserad kastrationsresistent prostatacancer karakteriseras av följande:

  • Den är inte spridd - inga tecken på spridning (metastaser) på röntgen (datortomografi eller skelettskintigrafi).1
  • Den är kastrationsresistent - det betyder att tumören inte längre svarar på androgen deprivationsterapi (ADT), dvs medicinsk eller kirurgisk behandling som sänker testosteronnivåerna.
  • PSA-nivåerna stiger trots låga testosteronvärden. 1

När prostatacancern inte längre svarar på ADT och PSA-nivåerna stiger snabbt, innebär det en hög risk för att cancern kommer sprida sig till andra delar av kroppen (utveckla metastaser) – framförallt i skelettet.1 PSA-värdet är den starkaste signalen om att cancern utvecklas, man definieras som en högriskpatient om PSA-värde dubbleras inom 10 månader, oavsett det absoluta värdet av PSA. Patienter med en dubbleringstid som är kortare än 10 månader har en mycket högre risk för att utveckla skelettmetastaser. 4,5

Vid nmCRPC har cancern inte spritt sig och ofta har man inga symptom. Att följa PSA-värdet är det viktigaste patienten kan göra, särskilt att vara observant på ökningstakten då man vet att det förutspår utvecklingen av sjukdomen.  Idag  finns det nya, tillgängliga behandlingsalternativ som kan förskrivas om man har en snabb PSA-stegring (värdet dubbleras inom 10 månader) och som kan fördröja utvecklingen av metastaser.4,6

Rådfråga din urolog/onkolog kring detta och kring övriga frågor du har om prostatacancer, metastaser och behandlingsalternativ.

Nya hormonbehandlingar finns nu tillgängliga för att behandla nmCRPC. Dessa tablettbehandlingar har visat sig kunna fördröja tiden till metastaser med flera år genom att hindra androgener från att bindas till androgenreceptorer och därmed bidra till att hindra tillväxt av cancerceller. Behandlingen fördröjer på så vis tiden till metastaser. 4,6

Referenser:

  1. Hong JH, Kim IY. Nonmetastatic castration-resistant prostate cancer. Korean J Urol. 2014;55(3):153-160.
  2. Liede A, Arellano J, Hechmati G et al. International prevalence of nonmetastatic (M0) castration-resistant prostate cancer (CRPC). J Clin Oncol. 2013;31.
  3. Tombal B. Non-metastatic CRPC and asymptomatic metastatic CRPC: which treatment for which patient? Ann Oncol. 2012;23 Suppl 10:x251-x258.
  4. Smith MR, Saad F, Oudard S, et al. Denosumab and bone metastasis-free survival in men with nonmetastatic castration-resistant prostate cancer: exploratory analyses by baseline prostate-specific antigen doubling time. J Clin Oncol. 2013;31(30):3800-3806.
  5. Metwalli AR, Rosner IL, Cullen J, et al. Elevated alkaline phosphatase velocity strongly predicts overall survival and the risk of bone metastases in castrate-resistant prostate cancer. Urol Oncol. 2014;32(6):761-768.
  6. El-Amm J, Aragon-Ching JB. The Current Landscape of Treatment in Non-Metastatic Castration-Resistant Prostate Cancer. Clin Med Insights Oncol. 2019; 13:1179554919833927.