För vårdpersonal

Hälso-check

Hälso-check är en serie frågor som kan hjälpa dig att hålla koll på ditt välbefinnande.

Tips till närstående

Den anhöriges liv efter diagnos

Att stödja och ta hand om någon som insjuknat i cancer är krävande, särskilt för den närmaste omgivningen. När en familjemedlem eller nära vän blir sjuk drabbas ofta hela familjen. En ny sorts ansvar och ständig omsorg gör att vardagen blir annorlunda och ibland väldigt krävande. Därför är det viktigt att förstå att det kan behövas stöd i vardagen. Nedan presenteras några sätt som visat sig vara bra och underlättande.

Gå med i en stödgrupp

Att få dela med sig av sina egna känslor genom att prata med andra personer som befinner sig i liknande situation hjälper oftast till att hantera och bearbeta situationen bättre. En stödgrupp gör att man känner sig behövd och erbjuder en trygg och stödjande miljö. Där kan man dela med sig av egna erfarenheter och diskutera så väl rollens utmaningar som positiva aspekter. I gruppen delas ofta praktisk kunskap. Stödgrupper erbjuds vanligtvis av statliga och lokala cancerorganisationer.

Prostatacancerförbundet erbjuder anhörigstöd genom flera av sina lokala föreningar. Klicka här för att hitta en förening nära dig.

Bli insatt i sjukdomen och vården

Att lära sig om sjukdomen och de vårdalternativ som finns leder till att bättre förstå sjukdomens karaktär. Kunskapen ger också bättre möjlighet att hantera sjukdomsutvecklingen. Sjukvårdspersonal, både läkare och sjuksköterskor, har mycket erfarenhet och kan ge värdefull information och vara ett bra stöd.

Det hjälper att prata

Att prata om sjukdomen är ett av de viktigaste sätten att hantera situationen, både för den närstående och för den drabbade. Att dela sina egna bekymmer och rädslor med den sjuke, personal inom sjukvården eller egna vänner hjälper dig att orka bättre i vardagen.

Ta hand om dig själv

Stöd till den som insjuknat i cancer blir oftast effektivare när den närstående även tar bättre hand om sig själv. Som god vän eller anhörig är det bra om man kan upprätthålla en positiv inställning och ett positivt förhållningssätt till situationen. Det kan lugna och ge kraft till den som är sjuk.

Den närstående behöver också stöd, något som lätt glöms bort. En kär persons sjukdom kan uppta en stor del av livet och de närstående kan utan att märka det dra sig undan från sin sociala miljö och sina personliga relationer. Vissa kan också uppleva att hjälpen från det egna sociala nätverket har varit bra i sjukdomens startskede, men med tiden har de känt sig övergivna.

Att ta emot hjälp från andra människor är inte alltid lätt. Det är vanligt att glömma bort sig själv och tro man att man klarar sig utan hjälp. Cancerbehandlingar är ofta långa och krävande. Det är troligt att de närstående kommer behöva ändra sina egna scheman, och ta ansvar för fler uppgifter som den sjuke nödvändigtvis inte är kapabel till på grund av sjukdomen och behandlingarna av den. Till följd av detta kan de närstående anstränga sig till sitt yttersta, tills de förstår att de inte längre orkar fortsätta. Då är det viktigt att erkänna för sig själv och andra i omgivningen att man behöver hjälp.