För vårdpersonal

Hälso-check är en serie frågor som kan hjälpa dig att hålla koll på ditt välbefinnande.

De olika stadierna av prostatacancer

För att beskriva cancerns storlek, aggressivitet och spridning kan man dela in prostatacancer i olika stadier. Det fungerar också som en riktlinje för vilken behandling som passar bäst samt för att avgöra om cancern går att bota.

Lokaliserad prostatacancer (stadie I till II) innebär att cancern bara finns i prostatakörteln. Den har inte spridits någon annanstans i kroppen.

Riskgrupper för lokaliserad prostatacancer

Läkare delar in lokaliserad prostatacancer i tre riskgrupper beroende på hur troligt det är att cancern kommer att växa snabbt eller spridas.


Din riskgrupp beror på:

  • Ditt blodprovsvärde av PSA (prostataspecifik antigen)

  • Hur cellerna ser ut i mikroskop (graden) och cellernas mönster i prostatavävnaden (detta kallas Gleason score)

  • Storleken på din tumör (T-stadiet)


Prostatacancer med låg risk kommer troligen inte att växa eller spridas på många år.
Prostatacancer med mellanrisk kommer troligen inte att växa eller spridas på några år.
Prostatacancer med hög risk kan växa eller spridas inom några år.

Lokalt avancerad prostatacancer (stadium III) innebär att cancern har brutit igenom prostatakörtelns kapsel (skal). Den kan ha spridits till:

  • Vävnaden runt prostatan

  • Rören som leder sädesvätskan (sädesblåsor)

  • Kroppsorgan som finns i närheten, som analöppningen (rektum) eller urinblåsans hals

  • Lymfkörtlar nära prostatakörteln

 

Lokal prostatacancer med hög risk är också en lokalt avancerad prostatacancer. Detta betyder att även om din cancer är innesluten i prostatakörteln, kan läkaren beskriva den som lokalt framskriden beroende på dina PSA-värden, ditt gleason score och tumörens storlek.

Metastaserad prostatacancer (stadium IV) innebär att cancern har spridits från prostatan till andra delar av kroppen. Vanligast är att den sprids till lymfkörtlar i andra delar av kroppen eller till skelettet. Den kan också spridas till andra organ.

En prostatacancer är metastaserad om den har spridits utanför prostatakörteln och området runt prostatan (bortom sädesblåsorna, till områden som urinblåsan eller rektum). 

En del män med nyligen diagnostiserad prostatacancer har metastaserad prostatacancer, i stadium IV. För andra män utvecklas metastaserad prostatacancer efter att de från början behandlats för lokal sjukdom.
Metastaserad prostatacancer behandlas vanligen med en kombination av behandlingar, som kan omfatta hormonterapi, kemoterapi, immunoterapi eller strålning. Även om metastaserad prostatacancer inte går att bota kan behandling ofta hjälpa till att kontrollera cancern under långa tidsperioder. Detta kan hjälpa till att minska symtomen och förbättra livskvaliteten.

Metastaserad prostatacancer omfattar cancer som har spridits, cancer som har återkommit efter behandling och cancer som fortsätter att växa eller spridas trots behandling eller vid övervakning. Eftersom androgener (manliga könshormoner) som exempelvis testosteron hjälper prostatacancern att växa, blir prostatacancerns tillväxt långsammare om nivåerna av androgener sänks. 

Så kallad androgen deprivationsterapi (ADT) är en hormonterapi som gör att prostatacancern växer långsammare genom att nivåerna av androgener sänks eller genom att androgenerna hindras från att komma fram till prostatacancercellen.

Metastaserad hormonkänslig prostatacancer (mHSPC) är prostatacancer som är metastaserad men som ändå är känslig för androgen deprivationsterapi (ADT) – dvs. den är inte kastrationsresistent.

Metastaserad hormonnaiv prostatacancer (mHNPC) betyder att prostatacancern är metastaserad, inte tidigare har blivit behandlad med ADT (dvs. den är känslig för ADT) och inte är kastrationsresistent.

Både patienter med mHSPC och patienter med mHNPC har prostatacancer som har metastaserat. 
Den främsta skillnaden mellan mHSPC och mHNPC är att patienter med mHSPC tidigare har blivit behandlade med androgen deprivationsterapi och fortfarande är känsliga (ännu inte kastrationsresistenta). Patienter med mHNPC har däremot inte tidigare behandlats med ADT.

Prostatacancer som inte längre svarar på androgen deprivationsterapi (ADT) och som har spridits till andra delar av kroppen kallas metastaserad kastrationsresistent prostatacancer. Denna typ av cancer kan vara svår att behandla.